Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA RATBOŘ

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Č. j. 33/2017

 

Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

 

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet
a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

 

1. Práva zákonných zástupců dítěte:

 

 • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích,
  o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,
 • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,
 • na diskrétnost a ochranu informací, které se týkají jejich osobního a rodinného života,
 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (nutná domluva termínu),
 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci,
 • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

 

2.  Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 

předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,

 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,
 • ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností…),
 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně (osobně nebo telefonicky na tel. číslo 321 790 224),
 • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které, je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve (pro tyto účely
  se vydává dítěti omluvný list, do mluvného listu se zapisuje nepřítomnost delší jak 3 dny vcelku, kratší nepřítomnost se omlouvá osobně, telefonicky)
 • nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,
 • vyzvednout dítě nejpozději do konce provozní doby mateřské školy; pokud
  si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě ve stanovené době, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a
 • zákonné zástupce a pověřené osoby kontaktuje telefonicky,
 • informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 • kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 • případně se obrátí na Policii ČR.

Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,
 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),
 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…)
 • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,
 • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

 

3.  Práva dětí:

 

 • na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,
 • na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,
 • na účast ve hře odpovídající jeho věku,
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden
  k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo
  na soukromí),
 • na emočně kladné prostředí,
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

4.  Povinnosti dětí:

 

 • dodržovat společně vytvořená pravidla soužití ve třídě,
 • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,
 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),
 • dodržovat pravidla soužití.

5. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

 • vztahy vycházejí ze vzájemné důvěry, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti,
 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností,
 • veškeré informace poskytnuté škole zákonným zástupcem pro potřeby vedení školní matriky jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 • učitelky vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a vnitřních předpisů školy (vnitřní řád školní jídelny, bezpečnostní předpisy a další).

 

6.  Otázky týkající se stravování:

Podmínky poskytování školního stravování jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní jídelny.

 

7 Úplata za předškolní vzdělávání:

 

·je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce
je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,

·v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu rokuje zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,

·vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

·podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě.

 

8. Stížnosti, oznámení a podněty:

k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která jev zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

9. Provoz mateřské školy:

je stanoven od 6:30 do 16:00h.

Děti se scházejí od 6:30 do 8:00h., poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká.
Po předchozí domluvě lze přivést dítě v jinou dobu, nejpozději však do 9:30h., kdy děti odcházejí na pobyt venku. Děti, pro něž je předškolní docházka povinná, budou v MŠ nejpozději do 7.30h., aby v rámci denního řádu mohla být zajištěna čtyřhodinová nepřetržitá vzdělávací činnost podle novely školského zákona.

 

10. Denní řád:

                                  

1. třída

06, 30 - 9, 30

Ve třídě se od 6.30 do 7.30 scházejí obě třídy, v 7.30 odchází ml. děti do druhé třídy v prvním patře.

volné hry, komunitní kruh, pohybové aktivity, dopolední svačina (9, 00 – 9, 15), skupinové a individuální činnosti

09, 30 - 11, 20

pobyt venku

11, 30 – 12, 00

příprava na oběd, oběd

12, 30 – 14, 00

hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky, odpočinek

14, 00 – 16, 00

vstávání, odpolední svačina, volné hry, rozchod dětí

 

2. třída

Děti se scházejí v 1. třídě, v 7.30 se přesunují do své třídy. Na oběd a po odpočinku

ve 14.15h přecházejí opět do 1. třídy.

 

7.30 – 9.30

volné hry, komunitní kruh, pohybové aktivity, dopolední svačina (9, 15 – 9, 30), skupinové a individuální činnosti

9, 30 – 11, 20

pobyt venku

11, 30 – 12, 00

příprava na oběd, oběd

12, 30 – 14, 00

hygiena, relaxace - poslech pohádky, odpočinek

14, 00 – 16, 00

úklid, odpolední svačina, volné hry, rozchod dětí

 

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na hlavních dveřích ve vstupní chodbě, na webových stránkách školy (www.msratbor.cz).

 

11. Provoz mateřské školy:

je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka
na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně
2 měsíce předem, dále pak seznámí s výší úplaty v době prázdninového provozu. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny)
a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka
na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Děti je možno vyzvednout po obědě (mezi 12.00 – 12.30 hodin), po odpolední svačině od 14.30 hodin, dále pak podle potřeby rodičů. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je rodič vždy povinen oznámit učitelce na třídě, případně nepedagogickým pracovnicím. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob, než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v tiskopise Zmocnění o odvádění dítěte z MŠ.

Vstupní dveře mateřské školy jsou opatřeny bezpečnostním zařízením. Pokud rodič u dveří zastihne cizí osobu, v žádném případě ji nevpustí dovnitř, ale tuto skutečnost nahlásí některé pracovnici mateřské školy.

 

12.  Péče o zdraví a bezpečnost dětí:                                      

 • mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezmou od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,
 • k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,
 • v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními PPP
 • z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,
 • z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy
  a jiné na pobyt venku,
 • podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy,
 • mateřská škola má zpracovaný minimální preventivní program k ochraně dětí
  před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, který je součástí školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání; v rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.
 • děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou,
 • v případě úrazu dítěte je zákonný zástupce neprodleně informován,
 • v budově mateřské školy a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

 

 

13. Přijímací řízení do mateřské školy:

 

 • termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období
  od 2. května do 10. května,
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy a obecní vývěsky
 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,
 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let
 • přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,
 • dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,
 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,
  že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

14.  Povinnost předškolního vzdělávání:

 

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 7:30 – 11:30h.
 • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,
 • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,
 • náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2.

 

 

 

15.  Individuální vzdělávání:

 

 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,
 • pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku,
  je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,
 • plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,
 • oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání.
 • ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),
 • úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí středu v měsíci listopadu od 8:00 hod do 12:00 hod, náhradní termín je stanoven na první středu v měsíci prosinci od 8:00 hod do 12:00 hod,
 • ověřování bude probíhat formou rozhovoru s dítětem
 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

16. Ukončování předškolního vzdělávání:

 

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy
po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 • se, dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které
je předškolní vzdělávání povinné.

 

17. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí:

  

děti jsou učitelkami
a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte
od učitelky plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen
po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

 

 

 

18.  Závěrečná ustanovení:

 

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, ve vstupních prostorách mateřské školy
a je k nahlédnutí u ředitelky.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2017 a nabývá účinnosti
dne 1. 9. 2017.

Zákonní zástupci mají školní řád připravený k pročtení a seznámení se s ním na nástěnce v budově MŠ a na webových stránkách MŠ.

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu č. j. 47/2016 vydaného
dne 1. 9. 2016.

 

 

V Ratboři 31. 8. 2017                                              

 

 

 

Mgr. Veronika Kohoutová BBA

ředitelka školy

 

 

.

.

.