Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

         PROVOZNÍ  ŘÁD Mš

INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Název školy :

Mateřská škola Ratboř

Adresa školy :

Školní 64, 281 41 Ratboř

Telefon : 321 790 224

e-mail : ms.ratbor@seznam.cz

IČO : 71172511

Ředitelka : Mgr. Veronika Kohoutová

Zřizovatel : Obec Ratboř

Typ MŠ : celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy : 42 děti

Kapacita školní výdejny : 42 strávníků

Naplnění kapacity 42 dětí

Provozní doba školy : 6.30h - 16.00h

Personál :

Ředitelka : Mgr. Veronika Kohoutová

Učitelky : Bc. Jaroslava Vařečková, Eva Nováková

Provozní personál : Martina Vařečková

Péče o dítě

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v  rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a  posiluje výchovné působení. Program péče o  dítě vychází z  demokratických principů, opírá se o pedagogické zásady  a zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jeho spokojené prospívání, a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje výchovu v souladu s jejich přirozeností.

Režim dne

se přizpůsobuje podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba odpočinku a stravování.

a) Příchod dětí dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit. Děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ musí být v MŠ nejpozději do 7,30. Důvodem je povinná předškolní docházka, která stanovuje 4 nepřetržité hodiny výchovně vzdělávací činnosti.  Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a  osobně ho předat učitelce. Při  vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální přirozený adaptační režim.

b) Spontánní hry : od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku - probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem) : probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

d) Pohybové aktivity : denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační ) a pohybové hry.