Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Charakteristika školy

Naše mateřská škola je umístěna ve  středu obce. Školní zahrada je vybavena pískovištěm, dřevěnými herními prvky, dřevěným domečkem a  stolky s lavičkami. V zimě využíváme mírný svah na zahradě pro jízdu na bobech a sáňkování.

Mateřská škola je od roku 2013 školkou dvoutřídní, kdy proběhla částečná rekonstrukce, a to právě za účelem rozšíření o jednu třídu. Prostory školy jsou vyhovující, šatna a třída, která slouží zároveň jako jídelna a prostorná herna, se nacházejí v přízemí. Další místnost, rovněž v přízemí, je určena k odpolednímu odpočinku dětí. Je zde hygienické zázemí pro děti i personál, dálší je úklidová místnost opět i s hygienickým zázemím pro personál. V přízemí jsou i samostatné prostory pro výdej obědů, které se dováží z Kolína od firmy Kadlec s.r.o. V prvním patře se nachází třída nová. Je zde hygienické zázemí pro děti i personál, sušárna, úklidová místnost a ředitelna.

Přijímání dětí do MŠ

Zápis do MŠ je vyhlašován každoročně první týden v květnu, rodiče jsou seznámeni s  termínem zápisu formou na našem webu a ohlášením veřejným rozhlasem. Kritéria pro přijímání dětí jsou vždy před zápisem zveřejněna.

Přednostně jsou do mateřské školy přijímány děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky a děti, které mají trvalé bydliště v Ratboři a v přidružených obcích, které dosáhly věku 3 let. Pokud není kapacita MŠ naplněna, mohou být přijímány děti ostatní. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.

Charakteristika tříd MŠ

Mladší třída se nachází v přízemí mateřské školy. Jsou zde zpravidla děti ve věku od 3 do 4 let, vyjímečně i děti mladší .

Starší třída se nachází v prvním patře, a tu zpravidla navštěvují děti ve věku od 5-ti do 6-ti let, v případě odkladu povinné školní docházky i děti starší.

Koncepce školy

Naše motto zní: Růst, hrát si a poznávat, je vždycky lepší pospolu.

V naší mateřské škole usilujeme, aby čas, který zde dítě prožije, byl pro něj radostí, příjemnou zkušeností do života a zdrojem dobrých a spolehlivých základů  vzdělávání.

Naším cílem je zvyšovat kvalitu výchovy a vzdělávání, vytvářet v mateřské škole pohodu a pěkné vztahy, pro děti pocit bezpečí a jistoty.

Cíle mateřské školy vycházejí jednak z podmínek tak, jak to odpovídá novým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí, jejich rodičů a z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a z poznatků a zkušeností pedagogických pracovnic mateřské školy.