Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

 • 1

Zápis pro školní rok 2022/2023


Zápis pro školní rok 2022/2023 do MŠ Ratboř

 • termín zápisu: 09. 05. 2022, čas: 09.00 – 15.00h
 • místo zápisu: MŠ Ratboř, Školní 64, 281041 Ratboř. Přihláška do MŠ je připravena ke stažení na našich webových stránkách od 04. 04. 2022. Zájemci o přijetí, přihlášku vyplní a podepíší. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdají v termínu zápisu do budovy MŠ Ratboř. Přihlášku převezme ředitelka MŠ. V případě jakýchkoliv dotazů volejte tel. číslo: 739 991 424.

Základní právní předpisy: - ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon) – zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ustanovení § 34 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

K zápisu 09. 05. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu

07. 06. 2022. od 09h do 14.00h

Для реєстрації в МШ Ратборж 09. 05. 2022 р. не можуть подати заявку іноземці з візою з метою терпіння перебування на території Чеської Республіки відповідно до Закону 33 ст. 1 ст. а) Закону про проживання іноземців на території Чеської Республіки («біженці») з місцем проживання в східної області .Для цих іноземців-біженців визначається дата реєстрації

07. 06. 2022 р. з 09:00 до 14.00

Ostatní děti jsou přijímány postupně, dle níže uvedených kritérií.

Kritéria pro přijímací řízení do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ratboř, okr. Kolín, pro školní rok 2022/2023

1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Ratboř a ze smluvních obcí.

2. Děti, které  mají trvalý pobyt v obci Ratboř a děti ze smluvních obcí – řazeno podle věku od nejstarších po nejmladší. Do naplnění počtu dětí uvedeného v rejstříku!

3. Ostatní děti: v případě shodného věku – den, měsíc, rok – rozhoduje abecední pořadí. Předpokládaný počet volných míst pro letošní zápis je 11

Postup při zápisu: Dne 09. 05. 2022 od 9:00 do 15:00 odevzdají zákonní zástupci vyplněnou a podepsanou přihlášku do budovy MŠ Ratboř. Zároveň se prokáží průkazem totožnosti a předloží k nahlédnutí rodný list dítěte.

 

Na přihlášce lékař potvrdí:

 • zda je dítě zdrávo a může docházet do MŠ
 • zda dítě nemá žádné zdravotní omezení, jaké užívá dítě léky
 • zda je dítě pravidelně očkováno
 • zda se dítě může zúčastňovat akcí školy (plavání, pobyt v přírodě)

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, (s výjimkou dětí, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky) má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

                                                                                 Mgr. Veronika Kohoutová BBA

                                                                           ředitelka školy

 

 

 


1. 4. 2022 Zobrazit méně

Stránka

 • 1